Åpner for sanntids datadeling mellom Edvard Grieg og Ivar Aasen

Fram til nå har operatørselskapene i prinsippet delt minst mulig. Lundin og AkerBP legger nå til rette for å dele driftsdata på bred front. Dette gir positive effekter for begge selskapene.

Lundin Norway er i gang med å legge nødvendig infrastruktur for å kunne dele og nyttiggjøre seg av produksjonsdata fra feltene Edvard Grieg og Ivar Aasen (Aker BP operatør) i Nordsjøen.

«Vi mener dette setter en ny standard for hvordan man kan bli enda mer effektive i driftsfasen, og på den måten bedre både selskapenes og norsk sokkels konkurransekraft», sier Per-Johan Fallrø, som leder forbedringsarbeidet i Lundins driftsorganisasjon.

«Å dele driftsdata åpner opp for helt nye samarbeidsformer mellom leverandører og operatørselskaper, men også mellom operatører. Det kan gi store positive effekter over tid, noe vi kun har sett konturene av foreløpig», sier Fallrø.

Alt i én boks
Svært enkelt forklart skal nå alle data man får fra brønnstrøm og prosessering samles i en felles løsning med grensesnitt som går på tvers av avdelinger og disipliner. Og altså også på tvers av selskaper. Fallrø ser flere områder der denne løsningen vil gi gevinst.

«Valgene som reservoaravdelingen tar for å oppnå optimal drenering og injeksjon i reservoarene påvirkes av hva prosessteknikerne på plattformen gjør for å optimalisere prosesseringen av olje- og gass – og vice versa. Nå kan vi for eksempel finne den beste balansen mellom reservoaroptimalisering og prosessoptimalisering gjennom å dele data», sier Per-Johan Fallrø. «Det samme prinsippet vil gjelde mellom operatørselskap og felt som deler infrastruktur. Lundin sin Edvard Grieg-plattform prosesserer olje og gass fra Aker BPs Ivar Aasen-felt, derfor lå det godt til rette for et nyskapende samarbeid», sier Fallrø.

Stort potensiale
Det finnes en lang rekke felt på norsk sokkel som på forskjellige måter driver samproduksjon. Enten der felt er bygget ut som satellitter til en nærliggende plattform, deler av prosesseringen gjøres på en annen plattform, eller at man samordner ulike kvaliteter av olje og gass inn i felles eksportrør for å oppnå riktig kvalitet i avsetningsleddet.

Verdien på petroleumsressurser er så betydelige at selv en liten prosentvis forbedring kan gi stor gevinst.